مراسم انتخاب دانشجوی برتر زمین شناسی سال ۱۳۹۳

تصویر: