كتاب هاي تخصصي

 آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشار سنجی. نرگس شیردشت زاده، رامین صمدی، ویرایش دوم (در دست تهیه). 

گارنت: مفاهیم کانی شناسی، منشاء و دمافشارسنجی. ، رامین صمدی، نرگس شیردشت زاده، ۱۳۸۹، چاپ اول، ۱۰۶ ص  (ISBN: (978-964-04-5349-0.

آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشار سنجی. نرگس شیردشت زاده، رامین صمدی، ۱۳۸۹، چاپ اول، ۹۹ ص  (ISBN: (978-964-04-4854-0.

 پترولوژی سنگ های دگرگونی افیولیت ملانژ نایین، استان اصفهان. نرگس شیردشت زاده، تیر ۱۳۸۶، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.