كتاب هاي تخصصي

 گارنت: مفاهیم کانی شناسی، منشاء و دمافشارسنجی. ، رامین صمدی، نرگس شیردشت زاده، ۱۳۸۹، چاپ اول، ۱۰۶ ص.  (ISBN: (978-964-04-5349-0.

 آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشار سنجی. نرگس شیردشت زاده، رامین صمدی، بهار ۱۳۸۹، ویرایش اول، ۹۹ ص.  (ISBN: (978-964-04-4854-0.

بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال ‌غرب مشهد)، رامین صمدی،  ۱۳۸۷، پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران

 شيمي و خاستگاه گارنت در گرانيتوئيدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب مشهد (خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو)، رامین صمدی، ۱۳۹۲، رساله دکتری، علوم و تحقیقات تهران.