مطالعه پترو گرافي نوار افيوليتي سبزوار فرو مد

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعه پترو گرافي نوار افيوليتي سبزوار فرو مد

نويسنده: 
ظهرايزاده،موسي؛شير گونه،عباس؛ بختياري، محمد رضا؛قناد دزفولي،فرهاد؛تقوي پور،شهرام؛ايزديان فر،احمد؛ به راهنمائي :علی آقانباتی
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي
محل دفاع: 
دانشگاه شهيد چمران اهواز
چكيده پايان‌نامه: 

مجموعه سنگهاى افيوليتى درايران از گسترش وتوسعه فراوانى برخورداربوده وغالبا درموقعيت هاى متفاوت زمين شنا سى با ديگر واحدهاى زمين ساختى در ايران قرار گرفته اند. بررسى هاى دقيق بر روى چگونگى كم و كيف و جابجائى آنها از مسا ئل عمده زمين شناسى وژئوديناميكى است. عمده ترين سازندهاى اصلى كه دراين مجموعه ها يافت ميشوند عبارتندا ز: پريدوتيت هائى از منشاء تكتونيكى سنگهاى اولترابازيک وبازيک ديابازهاى صفحه اى و ميكروگابروها پيلولاواها و توفهاى ولكانيكى بهمراه سنگهاى اسپيليتى و كمى سنگهای اسيدى از جمله توناليت ها و پلاژيوگرافيت سنگهاى رسوبى ازجمله آهكهاى پلاژيوراديولاريت ها كه غا لبا" سن مربوط به اواخر كرتاسه دارند و در اين مجمو عه يافت ميشوند. انواع سنگهاى دگرگونى با ژنز و خاستگاه هاى متفاوت و غالبا ازنوع شيست هاى سبز و آمفيبوليت ها ودرپاره اى موارد گلوكوفان شيست ها با ديگر واحدهاى بين مجموعه ديده ميشوند. مطا لعات زمين شنا سى سنگ شنا سى و ژئوشيمى درغالب اينگونه مجموعه ها ميرسا ند كه اين سرى شباهت فراوانى به ليتوسفر اقيانوس قديمى دارد و درحقيقت اين مجموعه ها قطعات و بازمانده ها يى از پوسته و گوشته اقيانوس گذشته بوده كه در اثرفرايندهای متفاوت تكتوتيكى در موقعيت هاى فعلى جايگزين شده اند.
مطالعات ژئوشيمى بر روى مجموعه سنگهاى افيوليتى حاكى از متفاوت بودن تيپ ماگماهائى است كه موجبات تشكيل سرى هاى افيوليتى را در ايران نموده است. نتيجه اين بررسى ها درباره برخى از سنگها ازجمله گابروها و فلدسپاتيک پريدوتيتها نشان دهندهء نوع ماگماى تولينگ بوده که اين خود مطابقت كامل با سنگهاى پشته ميان اقيانوسى RIDHGE- MIDOCEANIC دارد. درحاليكه گروه ديگر از سنگهاى تشكيل دهنده اين مجموعه ها ا زجمله ديابازها و پيلولاواها مشخصات ماگمای كالكوآلكالين را دارا ميباشند و اين خود تا حدودى نظير نتايجى است كه از افيوليت هاى نواحى شرقي تيتس گزارش شده است و بالاخره مطالعه بر روى اثرات دگرگونى حادث بر اين مجموعه ميرساند كه اين سنگها حداقل تحت تاثير دو سيستم متفاوت دگرگونى قرار گرفته اند. در مرحله نخست كه بيشتر نتايج بصورت تغيير تركيب شيميائى و يا عدم تغيير شكلهاى فاحش مواجه هستيم و اين از انواع دگرگونى OCEANIC_FLOOR ميبا شند و بالاخره در مرحله دوم كه در ارتباط با فاز كوهزائى آلپين بوده و از عموميت و گسترش بيشترى نيز برخوردار است. نتا يج به صورت دگرگونى پيشرونده و چند فازی عمل نموده است. از اثرات عمده اين نوع دگرگونى ها تشكيل سرى شيست هاى سبز و در پاره اى موارد،گلوكوفان شيست ها ميباشد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir