مطالعه پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی روستای کامه (جنوب شرق بجستان) با نگرشی ویژه بر پتانسیل پرلیت درمنطقه جنوب شرق بجستان

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعه پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی روستای کامه (جنوب شرق بجستان) با نگرشی ویژه بر پتانسیل پرلیت درمنطقه جنوب شرق بجستان

نويسنده: 
مهدی احمدزاده
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1390-12-11

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسي مشهد
چكيده پايان‌نامه: 

چکیده منطقه مورد مطالعه بخشی از کمان ماگمایی به سن سنوزوئیک بوده که در جنوب شرقی بجستان قرار دارد و از نظر موقعیت زمینشناسی در شمال بلوک لوت و در محدوده جغرافیایی طولهای شرقی \\\'18 ◦58 تا \\\'22 ◦58 و عرض های شمالی \\\'25 ◦34 تا \\\'29 ◦34 واقع گردیده است. بر اساس مطالعات صحرایى و پتروگرافى، ترکیب سنگ شناختی مجموعه مورد مطالعه شامل آندزیت بازالت، آندزیت، داسیت، ریوداسیت، ریولیت، پرلیت و سنگ‌های پیروکلاستیک از قبیل توف آندزیتی، توف داسیتی و توف ریولیتی می باشد. واحد های سنگی منطقه از طرف آندزیت بازالت ها به سمت ریولیت ها سیر تبلور کانی شناسی مشخصی منطبق بر تبلور تفریقی را نشان می دهند و اغلب دارای بافت پورفیرى با خمیره میکرولیتى می‌باشند. پرلیتهای منطقه با دارا بودن حدود 71% وزنی محتوی SiO2 جزء پرلیت های ریولیتی محسوب شده و دارای ارزش تجاری می‌باشند. بر اساس داده‌های ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی، سنگ‌های منطقه از لحاظ سری ماگمایی جزو سری کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تا بالا با ماهیت متاآلومینوس می باشند. این سنگ‌ها از نظر محیط ژئوتکتونیکی در محدوده قوس ماگمایی قرار می‌گیرند. روند عناصر اصلی و کمیاب در نمودارهای هارکر نشاندهنده نوعی ارتباط ژنتیکی در سنگ‌های منطقه می‌باشد و نمودارهای عناصر ناسازگار و سازگار در برابر یکدیگر نشان می‌دهند که تبلور تفریقی عامل اصلی ارتباط بین این سنگ‌ها می‌باشد. موازی بودن الگوی تغییرات عناصر فرعی در نمودارهای عنکبوتی نیز مرتبط بودن این سنگ‌ها از طریق تبلور تفریقی را تایید می‌کند. در بررسی‌های پتروگرافی شواهد و مدارکی دال بر وجود آلایش ماگمایی در سنگ‌های منطقه مشاهده گردید که آنومالی منفی Nb و Ti و آنومالی مثبت Pb در نمودارهای عنکبوتی و همچنین نسبت Ce/Pb نیز این موضوع را تایید می‌نماید. غنیشدگی نمونه‌ها از عناصر LILE و تهیشدگی از عناصر HFSE بیانگر ماگماتیسم کمان‌های آتشفشانی حاشیه قاره است که نمودارهای مختلف پترولوژی نیز محیط تکتونیکی منطقه مورد بررسی را مرتبط با زون های فرورانش حاشیه فعال قاره‌ای نشان می‌دهند. داده‌های ژئوشیمیایی نشان می‌دهند مواد مذاب سازنده واحدهای سنگی منطقه مورد بررسی از ذوب بخشی 10- 1 درصد گارنت لرزولیت ها در اعماق بیشتر از km80 منشا گرفته است.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir