رگه زنوتیلیت، آمفیبولیت های موجود در افیولیت نایین

رگه زنوتیلیت، آمفیبولیت های موجود در افیولیت نایین

توسط: 
نرگس شیردشت زاده