توده اسکارن در میان آمفیبولیت های موجود در افیولیت ملانژ نایین

توده اسکارن در میان آمفیبولیت های موجود در افیولیت ملانژ نایین

توسط: 
دکتر قدرت ترابی