توده اسکارن دارای گارنت، منطقه ده نو، مشهد

توده اسکارن دارای گارنت، منطقه ده نو، مشهد

توسط: 
دكتر رامین صمدی