تصویر میکروسکوپی گارنت درون شیست، منطقه ده نو، شمال غرب مشهد

تصویر میکروسکوپی گارنت درون شیست، منطقه ده نو، شمال غرب مشهد

توسط: 
رامین صمدی