آندزيت

آندزيت

توسط: 
Vernon (2004)‎, page 55, Fig.‎ 3.‎7