گارنت فنوکریست در تونالیت، منطقه ده نو، مشهد

گارنت فنوکریست در تونالیت، منطقه ده نو، مشهد

توسط: 
رامین صمدی